Majówkowy Konkurs – wygraj naszą nową dietę domową


Na naszym Facebooku czeka na Was konkurs, w którym do wygrania są 3 dni pysznej „domowej” diety pudełkowej!

Aby wziąć udział w Konkursie napiszcie w komentarzu – odpowiedź na pytanie (max 5 zdań):
JAKIE JEST TWOJE ULUBIONE DOMOWE DANIE I DLACZEGO
Swoją odpowiedź umieśćcie jako komentarz w poście konkursowym na naszym Facebooku.

Regulamin Konkursu „Dieta Pudełkowa Potrafka”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu promocyjnego (zwanego dalej „konkursem”) i fundatorem nagrody jest Potrafka Dieta Pudełkowa, z siedzibą: ul. Lotniskowa 42 A, 26-001 Masłów Pierwszy, dalej nazywany Organizatorem.

2. Konkurs organizowany jest w dn. 30.04-03.05.2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu konkursu.

II. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które są osobami fizycznymi posiadającymi zdolności do czynności prawnych, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są użytkownikami Facebooka, posiadającymi swoje osobiste konto założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Facebooka.
Dopuszcza się uczestnictwo osób niepełnoletnich, od 16 roku życia, wyłącznie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda taka musi zostać przedstawiona na każde wezwanie Organizatora.

2. W Akcji nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, pracownicy Zleceniodawcy, jak również pracownicy serwisu technicznego – a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

III. Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić łącznie następujące warunki:

: udzielić w komentarzu odpowiedzi na zadane pytanie
Odpowiedź nie może przekraczać 5 zdań.   

: odpowiedź należy umieścić w komentarzu pod postem informującym o Konkursie (post z dnia 30.04.2022r.), przed upływem wyznaczonego przez Organizatora czasu, tj. do dnia 03.05.2022 r. do godz.23:59.

: spełnić warunki dotyczące uczestnictwa w §2 ust. 1. 2.

2. Wstawione komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób. Zgłoszenia, które nie będą zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie będą brane pod uwagę i mogą zostać usunięte.

3. Uczestnik, przesyłając odpowiedź konkursową,

  • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu
  • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, których administratorem jest Potrafka Dieta Pudełkowa, z siedzibą: ul. Lotniskowa 42 A, 26-001 Masłów Pierwszy
  • udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie jego odpowiedzi przez Potrafka – dieta pudełkowa: publikację odpowiedzi w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.

IV. Przebieg konkursu

1. Jury po wyznaczonym, maksymalnym czasie na udzielenie odpowiedzi wybierze dwa najciekawsze komentarze, kierując się swoimi subiektywnymi odczuciami.

2. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi 4 maja 2022r. do godz. 18.00 na profilu Facebook w komentarzu pod postem, poprzez podanie nazw użytkownika, którą posługuje się nagrodzony Uczestnik w serwisie Facebook.

V. Nagrody

1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu zostanie wyłonionych dwóch Zwycięzców.

2. Nagrodą w konkursie jest dieta DOMOWA na 3 dni z naszej oferty >> https://potrafka.pl/diety-pudelkowe/ dostarczona do miasta i miejscowości, w których działamy

Należy sprawdzić, czy dietę dostarczamy do Twojego miasta, wpisując kod pocztowy tutaj: https://potrafka.pl/dostawa/
Dieta zostanie dostarczona na wskazany adres, na okres 3 dni, po uprzednim ustaleniu terminu.
Nagrodę-dietę należy zrealizować najpóźniej do 31 maja 2022 r.

3. Jednej osobie przysługuje jedna nagroda. Nagroda ta nie może być wymieniona na inną, ani na jej równowartość pieniężną.

4. Warunkiem odbioru nagrody jest przesłanie przez Zwycięzcę swoich danych oraz adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, koniecznych do dostarczenia diety, w określonym przez Organizatora terminie, ustalonym wspólnie w wiadomości na Facebooku. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz jest niezbędny wręczenia nagrody Zwycięzcy. Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników.

6. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim.

VI. Prawa autorskie

1. Każdy Uczestnik, który wysłał odpowiedź w ramach konkursu, oświadcza, że jest wyłącznym autorem opublikowanej odpowiedzi, posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że komentarz nadesłany w ramach konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

2. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej odpowiedzi, przenoszone na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

VII. Postanowienia końcowe

1. Udział Uczestnika w Konkursie jest dobrowolny i nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.

2. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, przerwania Konkursu, jego wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia terminu jego trwania.

4. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

5. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników, wynikające z wadliwości działania łączy internetowych oraz problemy techniczne związane z nieprawidłowym działaniem urządzeń.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz wyeliminowania z Konkursu Uczestników biorących udział w Konkursie, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub niosą ze sobą treści uznane powszechnie za obraźliwe.

7. Pytania, zażalenia czy reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu można składać w terminie 7 dni drogą mailową na adres Organizatora: info@potrafka.pl Konkurs „Dieta pudełkowa Potrafka”. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na złożone wnioski w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Pozostałe wpisy

Majówkowy Konkurs – wygraj naszą nową dietę domową

Na naszym Facebooku czeka na Was konkurs, w którym do wygrania są 3 dni pysznej "domowej" diety pudełkowej!Aby wziąć udział...

Czytaj więcej
Trenuję – jaką dietę powinienem dobrać?

Dieta przede wszystkim powinna być dobrana do rodzaju treningu i naszego celu treningowego.  Profesjonalny trening zakłada taką  dietę,  która uwzględnia...

Czytaj więcej
Jak dobrać idealną dietę dla siebie?

”Niechaj pożywienie będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem” Idealna dieta to dieta zindywidualizowana, która uwzględnia stan zdrowia i zalecenia dietetyczne....

Czytaj więcej

Potrafka - dieta pudełkowa
+48 733 868 111
info@potrafka.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Sobota 7.00 - 20.00